Mukt Shabd Journal
gallery/unnamed (1)
gallery/approved_journal_list

ISSN NO : 2347-3150

Impact Factor : 4.6

submitmsj@gmail.com

gallery/msj psd copy

Impact Factor : 4.6

1.  महिला सबलीकरणात गांधीजीचे योगदान
    सहा.प्रा. डॉ. अल्का बाबाराब सोमवंशी - संभाजीराव केंद्रे महाविद्यालय, जवब्ठकोट, जि. लातूर
    Page No : 1-4
    DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1800


2.  महात्मा गांधी व पंचायतराज
     प्रा. संजय अंकुशराव जगताप -  महात्मा फुले महाविद्यालय, किनगांव ता. अहमदपूर जि. लातूर
     Page No : 5-6
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1801


3.  ग्रामविकासाबाबत म. गांधीजीचे विचार
     प्रा. बी. पी. पवार  -  महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय, लातूर
     Page No : 7-9
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1802


4.  महात्मा गांधीजीचे आथिक विचार
     प्रा. बब्हीराम पवार  -  महात्मा फुले महाविद्यालय, किनगाव ता. अहमदपुर जि. लातूर.  
     Page No : 10-11
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1803


5.   सामाजिक अधःपतन रोखण्यासाठी सद्यस्थितीत गांधी विचाराची समपंकता
      प्रा.डॉ. बाजीराव माणिकराव पाटील -  विद्यावधिनी सभेचे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, धुव्ठे.
      Page No : 12-14
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1804


6.  महात्मा गांधी - धर्मंविषयक दृष्टिकोन
    अलका पदमाकरराबव चिखुर्डेकर -   महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय, लातूर
    Page No : 15-16
    DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1805


7.   म. गांधी प्रणित व्यक्ति स्वातंत्रय संकल्पना व प्रस्तुतता
      प्रा. डॉ. वत्ता मा. कुंचेलवाड - नागनाथ महाविद्यालय, ओंढा नागनाथ तथा
      Page No : 17-21
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1806


8.  महात्मा गांधी यांचा भारतीय प्रशासन व राजकारणावर असणारा प्रभाव
     प्रा. आर. एस. धप्पाधुव्ठे -  शंकरराव जावव्ठे पाटील महाविद्यालय, लोहारा ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद  
     Page No : 22-24
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1807


9.  एकविसाव्या शतकात महात्मा गांधीजीच्या सत्य व अहिंसा विचारांची प्रासंगिकता
     डॉ. विलीपकुमार दगड़ क्षीरसागर  - आजझ्ञाद महाविद्यालय, ओऔसा जि. लातूर  
      Page No : 25-28
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1808


10. महात्मा गांधी यांचे सत्याग्रह विषयक विचार
      प्रा. डॉ. पावडे के. डब्ल्यु.  -  शिक्षण महर्षी ज्ञानदेव मोहेकर महाविद्यालय, कव्ठंब
      Page No : 29-30
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1809


11. महात्मा गांधी यांच्या विचारांची प्रासंगिकता
     डॉ. डॉगरे एल.बी.  -   ह॒तात्मा जयवंतराव पाटील महाविद्यालय, हिमायतनगर जि. नांदेड. ४३१८०२
     Page No : 31-33
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1810


12. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजीचे शिक्षण विषयक विचार
     डॉ. संजय शेणमारे, ग्रंधपाल   -   शिवशक्ती कला, वाणिज्य महाविद्यालय बाभुव्ठगांव, जि. यवतमाव्ठ
     Page No : 34-35
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1811


13.“गांधी विचारांची वतंमान प्रस्तुतता / प्रासंगिकता (ग्रामीण भारताच्या संदभांत)
      प्रा. डॉ. कविता सोनकांबब्ठे  -  यशवंत महाविद्यालय, नांदेड.
      Page No : 36-38
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1812


14. महात्मा गांधीचे शिक्षणकायांतील योगदान
      प्रा. डॉ. पराग दि. साले -  डतिहास विभाग, प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय नांदेड
      Page No : 39-41
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1813


15. म.गांधी यांच्या सामाजिक विचाराची प्रस्तुतता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
      प्रा. डॉ. पी. के. पवार - प्रतिभा निकेतन कॉलेज, बंदाघाट रोड, वजीराबाद, नांदेड.
      Page No : 42-43
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1814


16. महात्मा गांधी : स्वच्छतेचे पुजारी
      डॉ. माणिक पंडीतराव शिंदे  -  संत तुकाराम कला व विज्ञान महाविद्यालय, परभणी
      Page No : 44-45
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1815


17. गांधी विचारांची प्रासंगिकता
      प्रा. डॉ. जितेंद्र पांड्रंगराव काब्ठे  -  अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, मुक्रमाबाद ता. मुखेड जि.नांदेड
     Page No : 46-47
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1816


18. महात्मा गांधीच्या ग्रामोध्दार संकल्पनेत खादीचे महत्व
      प्रा. कोमल नारायण काब्ठबांडे  -   प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय नांदेड
      Page No : 48-49
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1817


19. गांधीवाद आणि जागतिकीकरण
     प्रा.दत्ता नामदेव कोटरंगे  -  शंकरराव जावव्ठे पाटील महाविद्यालय, लोहारा ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद
     Page No : 50-52
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1818


20. महात्मा गांधीजीचे शिक्षणविषयक विचार
      प्रा. पाटील एस. एन.  -   समाजशास्त्र विभागप्रमुख,  आझ्ाद महाविद्यालय ओऔसा
      Page No : 53-55
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1819


21. गांधीची ग्रामस्वराज्य संकल्पना
      प्रा. मेघा शरचंद्र पाठक  -  प्राध्यापक प्रतिभानिकेतन कॉलेज, नांदेड., शांतीनिकेतन अपार्टमेंट, मल्टीपर्पज हायस्कूल समोर, वजीराबाद नांदेड-४३१६०१
      Page No : 56-57
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1820


22. विश्वशांतीधृत म. गांधीजी आणि राजकारण
       प्रा. डॉ. दत्ताजी हुलप्पा मेहत्रे  - राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,  राजीव गांधी महाविद्यालय मृदखेड
       Page No : 58-60
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1821


23. ग्रामीण विकासातील महात्मा गांधीजीचे योगदान : एक अभ्यास
     प्रा. डॉ. बी. एम. नरवाडे  -  (राज्यशासत्र विभाग प्रमुख),  श्री दत्त कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, हदगांव जि. नांदेड
     Page No : 61-63
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1822


24. महात्मा गांधीजींचे विचार आणि भारत सरकार द्दारे केलेला ग्राम
      प्रो. पललवी प्रभाकरराव जोशी   -  स्वराज्य अभियानाचा आढावा. (१४ एप्रिल २०१८ ते ५ मे २०१८)
      Page No : 64-65
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1823

 

25. महात्मा गांधीजीच्या विचारांची वत॑मान काव्ठातील उपयुक्तता
     डॉ. पंजाब चव्हाण  -  प्राचार्य, दिगंबरराव बिंद महाविद्यालय, भोकर, जि. नांदेड
     Page No : 66-68
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1824


26. महात्मा गांधीजीच्या विचारांची प्रासंगिकता
      डॉ. वैशाली शांताराम बागुल  -  सहाय्यक प्राध्यापक, अ. त. ना. म. सोनवणे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, सटाणा, ता. बागलाण, जि. नाशिक
      Page No : 69-71
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1825


27.  महात्मा गांधीजीचे अहिसा तत्त्व
       प्रा. सय्यद आर. आर.  -  राज्यशासत्र विभाग, शरदचंद्र महाविद्यालय, शिराडोण
       Page No : 72-73
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1826


28. म.गांधीची सत्याग्रह संकल्पना - एक दृष्टीक्षेप
       प्रा.डॉ. राजेंद्र ज्ञानोबाराव शिंदे  - (राज्यशास््र विभाग प्रमुख), कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, शंकरनगर ता.बिलोली जि. नांदेड
       Page No : 74-77
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1827

 

29. महात्मा गांधीजी व शेतकरी चतव्ठवत्ठ
      प्रा.नारायण राजुरवार  -  मु. सा. काकडे महाविद्यालय, सोमेश्वरनगर ता.बारामती, जि. पुणे
      Page No : 78-82
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1828


30. नागरी समाज व गांधी
       प्रा.साबदे राम पांडुरंग -  राज्यशास्त्र विभाग, महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर जि. लातूर
       Page No : 83-84
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1829


31.२५० वर्षात महात्मा गांधीच्या विचाराची प्रस्तृतता
      डॉ. संगमेश्वर निला  -  असो. प्रोफे- राज्यशासत्र विधाग ,  वालचंद कॉलेज ऑफ आर्टस अंण्ड सायन्स, सोलापूर.
      Page No : 85-87
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1830


32. महात्मा गांधी विचारांची उपयोगिता आणि धर्मांसंबंधी विचार
      संजय सदाशिव जाधव  -  संशोधक विद्यार्थी
      Page No : 88-90
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1831

 

33. महात्मा गांधी व पंचायतराज
      प्रा. संजय अंकुशराव जगताप  -  लोकप्रशासन विभाग प्रमुख, महात्मा फुले महाविद्यालय,किनगांव , ता. अहमदपुर जि. लातर - ४१३५ २३
      Page No : 91-92
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1832


34. गांधीवादी विचार आणि मिरला कथासंग्रह
      प्रा.डॉ. संजय शांताराम पाटील  -   मराठी विभाग प्रमुख, कला महाविद्यालय मारवड ता. अमव्ठनेर जि. जव्ठगाव
      Page No : 93-97
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1833


35. महात्मा गांधीची सत्याग्रह संकल्पना
     डॉ. संजय दगड़ू क्षीरसागर  -  राज्यशास््र विधाग,  संत दामाजी महाविद्यालय मंगव्ठवेढ्रा जि. सोलापूर
      Page No : 98-101
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1834


36. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीचे जीवनविषयक तत्वज्ञान
      डॉ. सत्यभामा जाधव   -  प्रतिभानिकेतन महाविद्यालय, नांदेड.
      Page No : 102-103
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1835


37. गांधीजीच्या दृष्टीने स्त्रीयांची सामाजिक स्थिती
      सीमा बाबुराव उप्पलवार   -  संशोधक विद्यार्थीनी, लातूर
      Page No : 104-105
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1836


38. ''वेश्विक शांततेसाठी गांधी विचार"'
       प्रा. डॉ. ए. टी. शिंदे,  अंबिका गाविंदराव चोडे    -  समाजशास्त्र विभागप्रमुख,  इंदिरा गांधी महा.सिडको, नांदेड
       Page No : 106-107
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1837


39.  !'गांधीजीची नयी तालीम : ग्रामोद्योगांद्वारे दिल्‍या जाणाय्या शिक्षणाचा एक अभ्यास!''
         प्रा. डॉ. शिवाजी परव्ठे   -  मराठी विभाग,  संत तुकाराम कला व विज्ञान महाविद्यालय, परभणी. जि. परभणी.
         Page No : 108-111
        DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1838

 

40. महात्मा गांर्धीजीच्या विचारांची प्रासंगिकता
       प्रा. डॉ. श्रीकांत गायकवाड -  सहयोगी प्राध्यापक व प्रगुख, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय, लातर
       Page No : 112-115
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1839

 

41. हिन्दस्वराज्य : सामाजिक मुल्ये
      प्रा. तेलेंगे एन. एन.  -  मादिय महाविद्यालय ओऔराद (श.)
      Page No : 116-117
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1840


42. महात्मा गांधी यांचे ग्रामीण विकासासंबंधीचे विचार
      प्रा. डॉ. चंद्रशेखर ठाकरे  -  भूगोल विभाग प्रमुख, शिवशक्ती कला, वाणिज्य महाविद्यालय बाभुव्ठगांव, जि. यवतमाव्ठ-44540
      Page No : 118-120
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1841


43. महात्मा गांधी यांची ग्रंथसंपदा मराठी: वाचकांसाठी अनमोल ठेवा
      तुकाराम सिताराम गरड  - ग्रंथपाल, संत तुकाराम महाविद्यालय, परभणी
      Page No : 121-126
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1842

 

44. महात्मा गांधीची सत्याग्रह संकल्पनेची उपयोगिता
       डॉ. तांदब्ठे साच्चिदानंद काशिनाथ  - (राज्यशासत्र विभाग), लोकमान्य टिव्ठक महाविद्यालय, वडव्णी
       Page No : 127-128
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1843


45. महात्मा गांधी आणि ग्रामीण विकास
      प्रा.डॉ. मानवते उत्तम हुसनाजी  -  के: बापसाहेब पाटील एकंबेकर ग्रामीण कॉलेज, हनेगाव ता. देगलर जि. नांदेड
      Page No : 129-130
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1844


46. महात्मा गांधीजी यांचे राजकीय काय॑ आणि त्यांचा सद्यकालीन राजकारणावर असणारा प्रभाव
      प्रा. डॉ. आचार्य व्ही, डी.  -  राज्यशास््र विभाग प्रमुख, शंकरराव जावव्ठे पाटील महाविद्यालय, लोहारा ता. लोहारा जि. उस्पानाबाद
      Page No : 131-133
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1845

 

47. महात्मा गांधीजीचे नागरी समाज विषयक विचार
      डॉ. वितेश भारत निकते  - राज्यशास्त्र व लोकप्रशायन विधाग,  महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय, लातूर
      Page No : 134-135
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1846


48. महात्मा गांधीजीची लोकशाही
       प्रा. डॉ. विहुल पंडितराव सांड्रर   - लोकप्रशासन विभाग प्रमुख, महाराष्ट्र महाविद्यालय, निलंगा
       Page No : 136-137
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1847


49. गांधीवादातील अहिंसा : एक विवेचन
      डॉ.बी. आर. भोसले  - समाजशास्त्र विभाग, यशवंत महाविद्यालय, नांदेड
      Page No : 138-139
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1848


50. ९५७० वर्षानंतरचे महात्मा गांधी - एक अभ्यास
       डॉ. दीपक व. कोट्रवार, प्राचार्य,  - शिवशक्ती कला व वाणिज्य महाविद्यालय,  बाभुव्ठगांव जि. यवतमाव्ठ
       Page No : 140-141
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1849

 

51. "मिठाचा सत्याग्रह" सविनय कायदेभंगाची प्रेरक शक्‍्ती
       डॉ. शिंदे आर: डी.  - राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, लोकमान्य महाविद्यालय, सोनखेड ता. लोहा जि. नांदेड.(महा.)
       Page No : 142-144
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1850

 

52. महात्मा गांधी प्रणित ग्रामीण विकास
      डॉ.,नामानंद गौतम सादे;  - राज्यशास्त्र विभागप्रमुख, शि.म.ज्ञानदेव मोहेकर कॉलेज कव्ठंब जि. उस्मानाबाद.
      Page No : 145-147
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1851


53. वर्तमानकाव्णातही महात्मा गांधीजीचे सत्याग्रह : एक प्रभावी शस्त्र
      प्रा. पी. व्ही, माने   - भूगोल विभाग प्रमुख, शंकरराव जावव्ठे पाटील महाविद्यालय, लोहारा ता. लोहारा जि. उस्मानाबाद
      Page No : 148-150
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1852


54. महात्मा गांधी यांचे सत्यागृहाबाबतचे विचार
      डॉ. सुभाष के. पवार  - सहयोगी प्राध्यापक, स्व. दत्तात्रय पसदकर महाविद्यालय, नांदगांव पेठ: ता.जि. अमरावती
      Page No : 151-153
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1853

 

55.  महात्मा गांधीजीच्या नेतृत्वाची जडण-घडण
       विरभद्र युरप्पा स्वामी  -  यहाय्यक ग्राध्यापक राज्यशास्त्र विधाय,  यशवंत गहाविद्यालय नांदेड
       Page No : 154-156
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1854


56. गांधी विचारांची सदयकालीन उपयुक्तता
      डॉ.विश्वनाध महादेव आवड  -  राज्यशास्र विभाग प्रगुख,  ग़ंकरराव मोहिते महाविद्यालय, अकलज, ता माव्डशिरस (जि सोलापर
      Page No : 157-159
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1855

 

57. महात्मा गाधोचे शाश्वत विचार
      डॉ. माधव कदम  - जशिवाजी कॉलेज कंधार
      Page No : 160-161
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1856

58. "महात्मा गांधीच्या विचारांची प्रासंगिकता"'
        प्रा स्वामी प्रविण वर्सतराव
        Page No : 162-163
        DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1857

59. गांधीजीचे स्त्री सक्षमीकरणात योगदान
      डॉ. हड्ेकर विजय दत्तात्रय  - दियंबरराव बिंद्‌ महाविद्यालय, भोकर.
      Page No : 164-168
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1858

60. महात्मा गाधो विचार समज गेरसमज
       प्रा. सकरगे एन. व्ही -  दिगंबरराव बिंदमहाविद्याल भोकर
       Page No : 169-171
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1859

61. 150 वर्षानंतर आधथिक विकासात गांधी विचाराची गरज
      श्री. होगे आर. ए.  - दिगंबरराव बिंदु महाविद्यालय, भोकर, ता. भोकर जि. नांदेड
      Page No : 172-175
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1860

62. शासन व्यवस्थेत सत्याग्रहाची भूमिका
      प्रा. डॉ. कुंभारकर के. जी.  -  राज्यशास्त्र विभाग,  श्री हावगीस्वागी महाविद्यालय, उदगीर जि. लातूर
      Page No : 176-177
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1861

63. महात्मा गांधीजीचा राष्ट्रवाद आणि आंतरराष्ट्रवाद
      प्रा डों. राजेश सुभाष चालीकवार  - राज्यशासत्र विभाग, प्रतिभा निकेतन महाविदयालय, नांदेड .
      Page No : 178-181
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1862

64. डॉ . बाबसाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी: संघर्ष आणि समन्वय एक पर्व
       प्रा. रामचंद्र गायकवाड  - राज्यशासत्र विभाग, पानसरे महाविद्यालय, अर्जापर ता.बिलोली
       Page No : 182-189
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1863

65. महात्मा गांधींच्या 'ग्रामस्वराज्य' विषयक विचारांची प्रासंगिकता
      डॉ.आशिष मुठे.  - सहाय्यक प्राध्यापक राज्यशास्त्र विभाग., श्रीमती राधादेवी गोयनका महिला महाविद्यालय अकोला
      Page No : 190-191
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1864

66.  महात्मा गांधीर्जीच्या इृष्टिकोनातून गोरक्षण आणि संवर्धन
       दत्तात्रय भानुदास जाधव  - ( एम. ए. एमफील. सेट. राज्यशास्त्र), प्लेंट नं: १०, ए विंग. रॉयल एनक्लेव्ह, गुरुवार पेठ पुणे ४२
       Page No : 192-198
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1865

67. "म. गांधी यांचा सत्य आणि अहिंसेचा दृष्टीकोण"
       प्रा. डॉ. चंद्रकांत कांबले  - सहयोगी प्राध्यापक, वसुंधरा कॉलेज सोलापूर
       Page No : 199-203
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1866

68. महात्मा गांधी यांचे शैक्षणिक विचार आणि वर्तमान स्थिती
      डॉ. आर. डी. मांडणीकर  - सहा. प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,   श्री शहाजी छत्रपती महाविद्यालय, दसरा चौक, कोल्हापूर
      Page No : 204-207
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1867

69.  'गांधीवादि दृष्टीकोनातून अराज्यवाद'
      डॉ. पी. डी. सूर्यवंशी  - राज्यशास्त्र विभागप्रमुख तथा सहयोगी प्राध्यापक,  सवा. सै. सूर्यभानजी पवार महाविद्यालय, पूर्णा (जं.),जि. परभणी
       Page No : 208-211
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1868

70.  महात्मा गांधीजी आणि महाराष्ट्र
       डॉ. रमेश वाघमारे  - सहायक प्राध्यापक, लोकप्रशासन विभागप्रमुख, गोदावरी कला वरिष्ठ महाविद्यालय, अबड़ जिल्हा जालना.
       Page No : 212-214
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1869

71.  महात्मा गांधीजींच्या स्वराज्य लठढयातील साधन: सत्याग्रह
       डॉ. भारत एम. राठोड  - सहयोगी प्राध्यापक, शिवप्रसाद सदानंद जायसवाल महाविद्यालय, अर्जुनी /मोरगाव, जि. गोंदीया
       Page No : 215-219
       DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1870

72. गांधीवादी विचाराच्या दृष्टिकोनाची प्रासंगिकता
     डॉ. मारोती घंटेवाड  - राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,  वसुंधरा कला महाविद्यालया जुले
      Page No : 220-224
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1871

73. गांधीजीचे विचार आणि आजची वास्तविकता
     डॉ. सविता शिवनाथ झुंजारे  - राज्यशासत्र विभाग
     Page No : 225-229
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1872

74. महात्मा गांधीजींचा अर्थविचार
     प्रा. अशोक बाबुराव जाधव  - राज्यशासत्र विभाग, शहाजीराजे महाविद्यालय, खटाव, जि. सातारा
     Page No : 230-233
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1873

75. राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक करणारे नेतृत्वःमा.गांधी
     डॉ. श्रीकांत देशगुख  - यज्यशासत्र विभाग प्रयुख,  अनवयव प्रवार गह्मविद्यालय, पट ता. यृब्णशी जि. पृणे
     Page No : 234-235
     DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1874

76. "से. गांधींजीच्या स्वप्नातील भारत: चिंता आणि चिंतन"
      प्रा: डॉ. युवराज श्रीराम सानकर -  यहयोगी प्राध्यापक, यंशोध्वक यार्यदर्शक,  मराठी विभाग, शिवशत्ती कला, वाणिज्य मद्गदाविद्यालय, बराभुव्याव, जि. यवतमाव्ठ
      Page No : 236-241
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1875

77.  एकविसाव्या शतकात महात्मा गांधी यांच्या विचारांची प्रासंगिकता
      प्रा. जी. डी. प्रोडे - यज्यशासत्र विभाग प्रमुख, के. बाबुरवजी प्राटील मह्मविद्यालय, हिगोली, जि. हिगेली --४३१५१३
      Page No : 242-248
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1876

78. महात्मा गांधी आणि विविध सामाजिक चढ्ठवव्ही
      डॉ.शिवाजी सोमला पवार  - संशोधन-मार्गदर्शक, इतिहास विभाग,, दिगंबरराव बिंद्‌ महाविद्यालय, भोकर जि. नांवेड
      Page No : 249-255
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1877

79. म. गांधी यांचे अहिंसा संबंधी विचार
      प्रा. डॉ. संजय काब्ठे अक्षय काब्ठे - अर्थशास्त्र विभाग, दिगंबरराव बिंदु महाविद्यालय, (संशोधक विद्यार्थी), भोकर जि. नांदेड
      Page No : 256-258
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1878

80. महात्मा गांधीची ग्राम स्वराज्य संकल्पना
      प्रा.डॉ. पाते शिवाजी बाबुराव  - सहयोगी ब्राध्यापक, संशोधन मार्गदर्शक,  अर्धशासत्र विभाग प्रमुख, संत तुकाराम कला व विज्ञान महाविद्यालय, परभणी
      Page No : 259-261
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1879

81. महात्मा गांधीजोंच्या विचारशलाकेतील स्वराज्य
      प्रा.डॉ.बाबासाहेब त्रिबक मोताढ्े - सहाय्यक प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग, स्व.अण्णासाहेब आर.डी.देवरे कला व विज्ञान महाविद्यालय, 

      म्हसदी,ता.साक्रो,जि.धुल्ठे (महाराष्ट्र)
      Page No : 262-265
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1880

82.   भारतीय वर्तमान राजकीय परिस्थिती व महात्मा गांधी
        डॉ.संतोष शिवकुमार खत्री,  संदिप जगन्नाथ वारुूढ्ठे   -  राज्यशास््र विभाग, विद्यावर्थिनी सभेचे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय - धुल्ठे  - जिल्हा परिषद

        प्राथमिक शाब्ठा - गारखेडे  तालुका - येवला जिल्हा - नाशिक
        Page No : 266-267
        DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1881

83. २९ व्या शतकात जगाला महात्मा गांधी विचारांची प्रासंगिकता
      डॉ.पी.एस.मोरे लांडगे - राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, के.के.एम. महाविद्यालय, मानवत जि.परभणी
      Page No : 268-271
      DOI:09.0014.MSJ.2020.V9I5(s).0086781.1882

Volume IX Issue V(S) MaY 2020